Regulamin

1. Wprowadzenie

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady użytkowania karty lojalnościowej oferowanej przez placówki handlowe i usługowe (zwane dalej „Organizator”) użytkownikom (zwanym dalej „Użytkownikiem”).

2. Program Lojalnościowy w ramach systemu TopLoyality („Program”)

2.1. Organizator oferuje Użytkownikom Programu możliwość korzystania z kart lojalnościowych w systemie TopLoyality.

2.2. Operatorem programu lojalnościowego jest firma Webspine Polska Sp. z o.o. („Operator”)

2.3. Użytkownik Programu Lojalnościowego w ramach systemu TopLoyality gromadzi punkty w postaci zapisu elektronicznego w systemie komputerowym obsługiwanym przez Operatora. Wartości punktowe są nadawane Użytkownikowi w trakcie używania przez niego nośnika informacji, w postaci karty z paskiem magnetycznym oraz kodem kreskowym („Karta”), zarejestrowanego w Programie w placówkach handlowo usługowych Organizatora. Punkty przechowywane są w systemie komputerowym Operatora.

2.4. Punkty mogą być wymienione na nagrody ufundowane przez Organizatora. Łączna wartość punktów, która może być jednorazowo wymieniona przez Użytkownika na nagrody jest wolna od podatku do wartości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownicy

Użytkownikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonująca transakcji w punktach handlowych lub placówkach Organizatora.

4. Korzystanie z programu lojalnościowego

Użytkownik ma możliwość wykonywania następujących czynności:

a) uzyskiwania punktów na zasadach określonych w Regulaminie Organizatora poprzez dokonywanie zakupów w placówkach Organizatora z wykorzystaniem Karty.
b) wyboru oraz odbioru nagród znajdujących się na liście nagród publikowanej przez Organizatora w zamian za punkty zgromadzone w Programie.
c) sprawdzania stanu punktów na Karcie na stronie www.toployality.com.
d) transferu punktów z użytkowanej przez siebie Karty na dowolną Kartę wydaną przez Organizatora. Transfer punktów może być dokonywany wyłącznie w placówce Organizatora.

5. Nośniki informacji

5.1. Nośnikiem informacji oraz identyfikatorem Użytkownika są Karty z paskiem magnetycznym i kodem kreskowym zawierające unikalny numer jednoznacznie identyfikujący Użytkownika. Karty wydawane są w placówkach Organizatora.

5.2. Karta zawiera następujące elementy oraz informacje:

a) pasek magnetyczny zawierający zapis jej numeru i elementy zapewniające unikalność Karty.
b) kod kreskowy zawierający numer karty i maksymalną datę ważności Karty – znajduje się na rewersie karty.
c) 16 znakowy numer karty wydrukowany na awersie Karty.
d) 3-cyfrowy kod na rewersie Karty do jej identyfikacji w serwisie internetowym umożliwiającym sprawdzenie salda Karty.

6. Oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności

Użytkownik odpowiada za wszelkie swoje działania, polegających na użyciu Karty w sposób nieprzewidziany w Regulaminie oraz poza placówkami Organizatora.

7. Postanowienia końcowe

Użytkownik akceptuje szczegółowy Regulamin Programu Lojalnościowego Organizatora, który udostępniony jest w Placówce Organizatora, na stronie internetowej Organizatora lub w inny sposób określony przez Organizatora dla Użytkowników. 

Adres:

ul. Starołęcka 7
61 - 361 Poznań

Infolinia:

+ 48 61 27 85 128